دامن 4 ترک

برای رسم الگوی دامن چهار ترک یک مستطیل به عرض یک چهارم دور باسن و طول قد دامن می کشیم.
از خط کمر به اندازه قد باسن پایین آمده و یک خط موازی با عرض مستطیل رسم میکنیم.

یک چهارم دور باسن را از یک چهارم دور کمر کم می کنیم و جواب بدست آمده را نصف می کنیم و از دو طرف بالای دامن یک پنس تا خط باسن بزرگ وصل می کنیم. 

جواب = 2 ÷ x = ¼ کمر - ¼ باسن

از 2 طرف پایین دامن 3-10 سانتیمتر بیرون رفته و به صورت اریب به پنس کمر وصل می کنیم.نحوه دوخت:

الگوی بالا را 4 بار روی پارچه گذاشته و برش می زنیم و درزها را به هم دوخته و پایین دامن را 1 سانتیمتر داخل گذاشته و یا چرخ میکیم یا پسدوزی.

نکته:هم میتوان بالای دامن را زیپ و کمری دوخت و هم به صورت کمر کشی.

[تصویر: ww1ic2i1j3g27c3rr8.jpg]
مقدار پارچه مورد نیاز

یک متر بیست سانت تا یک متر و نیم