الگوی رایگان مانتو خیاطی

الگوی بالاتنه پشت 
 


A-B)دور گردن تقسیم به 6+1)

بعد از نقطه A و B یکی 2سانت پایین می آییم که نقطه C-D را تشکیل می دهد .شکل یک مستطیل بدست 

می آید که از نقطه C-D باید تقسیم به 2 شود . و نقطه ی O را بدست می آید و از نقطه D یک نیم ساز 1/5 

سانت داخل می شویم بعد از نقطه B به نیم ساز و بعد به نقطه O می رسانیم تا هلال گردن بدست آید نقطه 

C مهره گردن می شود و نقطه ی B گوشه گردن .

C-H)بالا تنه پشت که خط کمر بدست می آید .

C-P) فاصله C.H را نصف کرده خط سینه بدست می آید .

C-K) فاصله C.P را نصف کرده خط کارور پشت بدست می آید .

H-S )طول باسن که خط باسن را تشکیل می دهد .

S-F)روی خط باسن به اندازه (دور باسن تقسیم به 4)

P-E)روی خط سینه به اندازه (دور سینه تقسیم به 4)

H-Z)روی خط کمر به اندازه (دور کمر تقسیم به 4+3)

بعد نقاطF-E-Z ) رابه هم متصل کرده که خط پهلو می نامیم وقتی گودی خط پهلو زیاد باشد 0/5-2 سانت 

فرورفتگی پهلو را پر می کنیم.

پنس بالاتنه پشت ) به اندازه (فاصه دو سینه تقسیم به 2 از نقاط ( P-H-S )جلو می رویم و این سه نقطه 

را با یک خط صاف به هم متصل می کنیم که نقطه بدست آمده را (M-N) می گذاریم کلا پنس 3 سانت 

است که از وسط 1/5یک طرف و 1/5 هم آن طرف بعد نقاط بدست آمده را به هم وصل می کنیم که یک 

لوزی می شود .

B-T )از گوشه گردن به اندازه ی طول سر شانه جلو می رویم بعد از نقطه ی T چهار سانت پایین می آییم 

بعد دوباره اندازه می زنیم که نقطه بدست آمد را J می نامیم.

K-V )کارور پشت تقسیم به 2 جلو می رویم .

برای کشیدن حلقه آستین فاصله خط کارور و خط سینه را نصف می کنیم از نقطه ی V قائمه پایین می آییم 

از این نقطه به نقطه E هلال می کنیم .

A-U) بلندی قد لباس 

U -I) دور باسن تقسیم به 4)و بهد قائمه وصل می کنیم به نقطه F برای اینکه این قسمت نوک تیز نشود .

0/5-1 سانت داخل می رویم و زاویه را از بین می بریم .

نکته :برای حلقه آستین پشت کارور ما 0/5-1/5 اضافه می کنیم تا حلقه آستین گود نشود 

نکته:برای خانم های که غوس کمر دارند از نقطهH یکانیم یا نیم به سمت داخل الگو می رویم از H به S و

از  H  بهK وصل می کنیم این پنس چیده می شود 

H-W)  یک تا یکانیم جلو می رویم 

W-Z) دور کمر تقسیم به 4+3 جلو می رویم

پنس پشت تغییر می کند پنس نقطه W فاصله دو سینه تقسیم به 2 داخل می شویم  ولی از نقطه PوSفاصله دو سینه تقسیم به 2+(1-1/5)جلو می رویم.

 

خیاطی