کدام صبر شدیدتر است؟ (حکایت)

حکایت,حکایت صبر

 

صبر عن الله

 

آمده که جوانی از محبین از شبلی راجع به صبر پرسید و گفت: کدام صبر شدیدتر است؟

 

شبلی گفت: صبر برای خدا ... جوان گفت: نه.

 

گفت: صبر همراه با کمک خدا ... گفت: نه

 

گفت: صبر بر خدا .... گفت: نه

 

گفت: صبر در راه خدا ... گفت: نه

 

گفت: صبر با خدا ... گفت: نه.

 

شبلی گفت: پس وای بر تو! کدام صبر است؟

 

جوان گفت: صبر از فراق خدا.

 

پس شبلی آهی کشید و بیهوش شد و افتاد.