مه رویان و بدگویان ! (حکایت)

 بد گویی کردن, رقیبان خفته,حکایت آموزنده

 

 

 

یکی از علما را پرسیدند که یکی با ماه روئی است در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب.

 

هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری، او به سلامت بماند؟

 

گفت: اگر از مه رویان به سلامت بماند، از بدگویان نماند!

 

کشکول شیخ بهایی