دروغ مثل برف
است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

---------------------------- پیامک های پند آموز . اس ام اس . پیام های مفید
----------------------------

  
تمام افکار
خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز
نشوند نمی سوزانند

 

---------------------------- پیامک های پند آموز . اس ام اس . پیام های مفید
----------------------------

   چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ،
مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش

 

  
بیهوده متاز که مقصد خاک
است

 

  
هر چه قفس تنگ تر
باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود

 

  
هرگاه در اوج قدرت بودی به حباب فکر
کن

 

  
از زندگی لذت ببر چون آخر جاده زندگی یه تابلو هست که روش
نوشته دور زدن ممنوع

 

  
زندگی مثل بازی حکمه!! مهم نیست که دست خوبی نداری مهم اینه که یار خوبی
داشته باشی؛ اینطوری ‏شاید حتی بتونی بازی باخته رو
ببری

 

----------------------------

  
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود،
صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به
یاد

 

---------------------------- پیامک های پند آموز . اس ام اس . پیام های مفید
----------------------------

  
آسمان می بارد, گل می میرد, تو نه آسمان باش نه گل, زمین باش تا آسمان بر تو
ببارد و گل در تو بروید

 

 

  
بارون نباش که با التماس خودت رو به شیشه بکوبی ... ابر باش که همه منت
باریدن تو رو بکشن

 

  
در
صفحه شطرنج زندگی همه ی مهره های من مات مهربانی تو شدند و من قلبم را به تو
باختم

 

  
محبت مثل یک سکه میمونه که اگه بیفته تو قلک قلب دیگه نمیشه درش اورد اگرم
بخوای درش بیاری باید اونو بشکنی

 

  
خدایا من اگر بد کنم تورا
بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر
کجاست؟؟؟؟